Poradna

-
Jakou formou může občan obce uplatnit své právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem obce podle § 16, odst. 2, písm. f) zákona o obcích?
 
Kdo a jakým způsobem rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do sítě místních komunikací?
 
-
 
 

Akce SMO ČR

-

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

-
 

Vzory dokumentů: Pracovní právo

Vzory smluv a podání jsou rozčleněny do podsložek pro snadnější vyhledávání:

 

 
Hledání v databázi dokumentů

Pracovní právo

Dohoda o odpovědnosti k ochraně svěřených hodnot Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, je zvláštním druhem pracovněprávní odpovědností, která se vyznačuje zpřísněnými podmínkami ve vztahu k zaměstnanci. Předpokladem vzniku tohoto druhu odpovědnosti je dohoda o odpovědnosti, schodek na svěřených hodnotách a zavinění, které se předpokládá. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí Vzor dohody uzavírané mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem podle § 255 a násl. zákoníku práce. Zaměstnanec touto dohodou přebírá odpovědnost za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil. V případě jejich ztráty zaviněné zaměstnancem odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za vzniklou škodu v plném rozsahu. Má-li být zaměstnanci takto svěřena věc, jejíž hodnota nepřesahuje 50.000 Kč, postačí sepsat o tom písemné potvrzení. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o pracovní činnosti Vzor dohody o pracovní činnosti se všemi nezbytnými i pravidelnými náležitostmi. Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít v případech, kdy rozsah práce v průměru nepřesáhne polovinu stanovené týdenní pracovní doby. V případě rozsahu práce do 300 hodin ročně může být z hlediska zákonných odvodů výhodnější uzavření dohody o provedení práce. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o provedení práce Vzor dohody o provedení práce se všemi nezbytnými i pravidelnými náležitostmi. Ve vzorovém případě dohodu uzavírá obec s pracovníkem starajícím se o obecní zeleň. Dohodu o provedení prá-ce lze uzavřít v případech, kdy rozsah práce nepřesahuje zákonem stanovený počet hodin ročně (300 hodin). Při vyšším rozsahu závislé práce je třeba volit dohodu o pracovní činnosti nebo klasic-kou pracovní smlouvu. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru ke konkrétnímu datu jako jednoho ze způsobů ukončení pracovního poměru na základě shodné vůle zaměstnance a zaměstnavatele. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o změně pracovní smlouvy Vzorový dokument představuje dohodu, na základě které dochází ke změně sjednaného obsahu uzavřené pracovní smlouvy. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Pracovní smlouva uzavřená na dobu neurčitou Pracovní poměr se nejčastěji zakládá pracovní smlouvou. Pro pracovní smlouvu je vyžadována písemná forma. Pracovní poměr pak vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou Pracovní poměr se nejčastěji zakládá pracovní smlouvou. Pro pracovní smlouvu je vyžadována písemná forma. Pracovní poměr pak vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem Výpověď z pracovního poměru upravuje § 50 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen uvést ve výpovědi důvod výpovědi, a to tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Výpovědní důvod musí být přesně vymezen i po skutkové stránce. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Vytýkací dopis Zaměstnanci je možné dát výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývají-cích z právních předpisů pouze v případě, že byl zaměstnanec na možnost výpovědi zaměstnavatelem z důvodu méně závažného porušování pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů upozorněn, a to v posledních 6 měsících před ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele výpovědí. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 
17. května 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora měst

Třeboň
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.