Poradna

-
Může starosta pozastavit i usnesení rady obce vydané v přenesené působnosti?
 
Bývalý starosta řádně nečinil a jeho „zásluhou“ přišla obec o 100 tis. Kč, v důsledku špatné správy majetku se mj. vrací část penále z dotace. Je možné po něm vymáhat tyto peníze?
 
-
 
 
 

Vzory dokumentů: Poskytování informací

Vzory smluv a podání jsou rozčleněny do podsložek pro snadnější vyhledávání:

 

 
Hledání v databázi dokumentů

Poskytování informací

Odložení žádosti z důvodu nedoplnění žádosti Žádosti o informace lze podávat poměrně neformálně, ale jisté náležitosti mít musejí. Pokud tyto náležitosti chybějí, povinný subjekt vyzve k doplnění. Pokud žádost doplněna není (nebo ani není možné žadatele vyzvat), pak je žádost odložena. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Odložení žádosti z důvodu nezaplacení úhrady Povinný subjekt může (ale nemusí) účtovat za poskytnutí informace úhradu určitých nákladů. Pokud není úhrada zaplacena, povinný subjekt žádost odloží. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Odmítnutí žádosti o informace Pokud žadatel požaduje informace, jejichž poskytnutí zákon zakazuje, je třeba o tom vydat rozhodnutí, ve kterém jsou uvedeny důvody, proč není možné informaci poskytnout. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace Tímto vyrozuměním sděluje povinný subjekt žadateli o informace, že žádost nebude možné vyřídit v zákonné lhůtě a bude třeba lhůtu prodloužit. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Rozhodnutí o odvolání dle § 16a InfZ Tímto rozhodnutím obecní úřad jakožto nadřízený orgán zrušil rozhodnutí podřízeného orgánu, kterým byla zamítnuta žádost o informace. Obecní úřad odvolání vyhověl a věc vrátil. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Rozhodnutí o stížnosti dle § 16a InfZ Tímto rozhodnutím nadřízený orgán vyhovuje stížnosti žadatele na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace, a přikazuje mu, aby požadované informace poskytl. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti Tento vzor správního rozhodnutí se týká tzv. řízení o žádosti, kdy žádostí se rozumí (na rozdíl od tzv. podnětu k zahájení řízení z moci úřední) kvalifikované podání, jehož samotným doručením správnímu orgánu je řízení zahájeno a správní orgán je povinen o žádosti rozhodnout. Vzor obsahuje zákonné formální náležitosti rozhodnutí a splňuje i elementární požadavky na jeho obsahové odůvodnění. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Sazebník úhrad za poskytnutí informací Zákon o svobodném přístupu k informacím umožňuje obci účtovat úhradu, jednak za náklady (poštovné, kopie, nosiče dat), jednak za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Výše úhrad vychází ze sazebníku, který povinný subjekt (v tomto případě obec) vydává. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Vyřízení žádosti - poskytnutí informace O poskytnutí informace se rozhodnutí nevydává (pokud je žádosti v plném rozsahu vyhověno). Je však vhodné, aby poskytnutí informace mělo alespoň základní náležitosti, jako např. v přiloženém vzoru. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Výzva k doplnění žádosti Pokud žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. neobsahuje některé požadované náležitosti (např. adresu žadatele), touto výzvou lze žadatele vyzvat, aby žádost doplnil. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Výzva k upřesnění žádosti Ze žádosti o informace musí být zřejmé, o jaké informace žadatel žádá. Pokud to není zřejmé, povinný subjekt vyzve žadatele, aby svou žádost upřesnil. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
24. listopadu 2017 10:00-13:00

Seminář k zákonu o střetu zájmů

Praha
28. listopadu 2017

Konference "Výhledy Ekonomiky"

Praha
29. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Legislativní komise

Kancelář Svazu
 
1. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Praha, Kancelář Svazu
5. prosince 2017

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"

Praha
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2017 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.