Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Naše obec je členem svazku obcí. Návrh rozpočtu tohoto svazku obcí je vždy řádně vyvěšen na úřední a elektronické desce. Musí rozpočet svazku schvalovat naše zastupitelstvo obce, nebo stačí, když jej odsouhlasí starostové (zástupci obcí) na svazku? Jak je tomu v případě závěrečného účtu svazku?

Ke schvalování rozpočtu a závěrečného účtu svazku obcí jsou oprávněny orgány určené ve stanovách svazku. Schválení těchto dokumentů zastupitelstvy jednotlivých členů není zákonnou podmínkou.

Pravidla pro zakládání dobrovolných svazků obcí stanoví zákon o obcích v § 49 a násl. Tato úprava je velmi stručná a dosti rámcová, tzn., že zde nejsou upraveny všechny otázky a řada věcí je přenechána k úpravě přímo členům svazku ve smlouvě. Podle §49 zákona o obcích je svazek obcí právnickou osobou, kterou mohou zakládat nebo do ní vstupovat pouze a jenom obce. Pro zřízení svazku je třeba vytvořit smlouvu o založení svazku obcí, jejíž přílohou musí být stanovy. Tento dokument (který mimochodem musí schválit zastupitelstva dotčených obcí - § 84 odst. 2 písm. e/ zákona o obcích) je potom ten, který určí organizační strukturu a rozhodovací procesy svazku. Je tedy přímo v kompetenci (zastupitelstev) členských obcí, aby vymezily, jaké orgány bude svazek mít a o čem budou tyto orgány rozhodovat.
Co se týká rozhodování o rozpočtu a závěrečném účtu svazku obcí, je třeba vycházet zejména ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb.). Ten sice stanoví některé speciální procesní povinnosti (např. zveřejnění návrhu nejméně po dobu 15 dnů před samotným projednáním), ale v zásadě neupravuje, který orgán má pravomoc rozpočet a závěrečný účet schválit. Kompetentní k takovému rozhodnutí tedy budou orgány svazku určené stanovami. K závěrečnému účtu se následně vztahuje ještě jedna povinnost podle §39 odst. 7 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy jednotlivým zastupitelstvům má být neprodleně po schválení orgánem svazku obcí závěrečný účet předložen.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
18. října 2018 16:00-19:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:30-18:30

Komora měst

Škrdlovice, penzion Velké Dářko
 
19. října 2018 09:00-12:00

Rada Svazu

Škrdlovice
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.