Poradna

-
Zaměstnankyně obecního úřadu nestihne v tomto roce vyčerpat 2 týdny dovolené. Za jakých podmínek lze tuto dovolenou čerpat v následujícím roce? Kdy je možné zaměstnanci vyplatit náhradu za nevyčerpanou dovolenou?
 
Jakou formou se žádost o informace podává?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Vzory dokumentů: Obec a obecní orgány

Vzory smluv a podání jsou rozčleněny do podsložek pro snadnější vyhledávání:

 

 
Hledání v databázi dokumentů

Obec a obecní orgány

Doložka o splnění podmínek uzavření smlouvy Tento vzor obsahuje doporučený obsah tzv. doložky o splnění podmínek pro uzavření smlouvy. Zá-kon o obcích konkrétní (přesný) obsah doložky výslovně nestanoví, vyplývá z něho však několik ob-sahových náležitostí doložky, které tento vzor respektuje. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Jednací řád zastupitelstva obce Vzorový dokument upravuje podrobnosti zasedání zastupitelstva obce. Tento dokument je vydáván povinně a konkretizuje požadavky plynoucí přímo ze zákona. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Námitky zastupitele proti zápisu ze zasedání zast. Tento vzor obsahuje doporučenou formu námitek zastupitele proti zápisu ze zasedání zastupitel-stva, pokud zastupitel – ať už z jakýchkoliv důvodů – se zněním zápisu nesouhlasí. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Návrh na zařazení bodu na program jednání zastup. Tento vzor obsahuje doručenou formu podání návrhu zastupitele na zařazení nového bodu pro-gramu zasedání zastupitelstva. Zákon o obcích konkrétní formu ani obsah tohoto podání nestanoví, tento vzor vychází z obvyklé praxe a respektuje minimální požadavky na standard podání v komu-nální samosprávě. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Organizační řád obecního úřadu Vzorový dokument upravuje vnitřní strukturu a chod obecního úřadu. Organizační řád schvaluje rada obce. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Osvědčení o zvolení zastupitele Tento jednoduchý vzor upravuje osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce, které je třeba po volbách vydat všem zvoleným zastupitelům. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Oznámení zastupitele o osobním zájmu Tento vzor obsahuje doporučenou formu a obsah oznámení zastupitele o tzv. střetu zájmů, tj. oznámení o (možném) osobním zájmu zastupitele na výsledku projednávání věci. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Poskytnutí dotace do 50 000 Kč (včetně) radou Vzorový dokument upravuje situaci, kdy rada obce poskytuje dotaci. Limitem je částka 50 000 Kč. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Poskytnutí dotace nad 50 000 Kč zastupitelstvem Vzorový dokument se vztahuje na situaci, kdy má být poskytnuta dotace nad 50 000 Kč. Zde je dána pravomoc zastupitelstva obce. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Rezignace zastupitele Zastupitel obce nemůže být nucen svůj mandát vykonávat a je právem zastupitele na svůj mandát rezignovat. Předkládaný dokument představuje vzor takové rezignace. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Rozhodnutí o jmenování vedoucího odboru OÚ Vzorový dokument představuje rozhodnutí o jmenování vedoucího odboru obecního úřadu. Jde o vyhrazenou pravomoc rady obce. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Rozhodnutí rady o zřízení odboru obecního úřadu Tento vzor obsahuje doporučený obsah usnesení rady obce, vydaného na základě § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle něhož rada ve vyhrazené pravomoci rozhoduje o zřízení/zrušení odborů obecního úřadu. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Rozhodnutí starosty o pozastavení výkonu usnesení Tento vzor obsahuje doporučenou formu i obsah tzv. sistačního aktu starosty obce, tzn. jeho rozhodnutí o dočasném pozastavení výkonu usnesení rady obce (v samostatné působnosti), má-li za to, že je nesprávné. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Stanovení celkového počtu zaměstnanců OÚ Různě velké obce mají různě velké obecní úřady. Zatímco na menších obcích vykonává celou agendu starosta sám, případně za pomoci místostarosty či jednoho úředníka na částečný úvazek, větší obce mají mnoho odborů, útvarů, organizačních složek. Rozhodnutí o počtu zaměstnanců a jeho struktuře je v kompetenci rady. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Svěření výkonu přenesené působnosti komisí rady Zákon o obcích umožňuje, aby byl komisi rady svěřen výkon přenesené působnosti obce v určitých věcech. Doporučení, jakým způsobem se tak může stát, resp. jaký postup je vhodné zvolit, obsahuje tento vzorový dokument. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Usnesení o prodeji nemovité věci Usnesení řeší prodej nemovité věci, které spadá pod vyhrazená pravomoci zastupitelstva obce. V případě, že zastupitelstvo právní jednání neschválí, je neplatné. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Usnesení zastupitelstva o prodeji obec. nemov. Vzor usnesení zastupitelstva o prodeji obecní nemovitosti obsahuje formální i obsahové náležitosti, které musí být v souladu se zákonem o obcích splněny a které představují podmínku platnosti kupní smlouvy. V případě vadného rozhodnutí zastupitelstva by byla kupní smlouva absolutně neplatná, přičemž absolutní neplatnost smlouvy v zásadě nelze zhojit jinak, než opakováním celého procesu jejího uzavření (záměr, usnesení zastupitelstva, uzavření smlouvy). Význam řádného usnesení je tedy zřejmý. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Usnesení zastupitelstva o zániku mandátu V některých případech mandát zastupitele zaniká přímo ze zákona, v dalších případech je k zániku mandátu třeba usnesení zastupitelstva. Vzor takového usnesení předkládáme. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Vyhlášení místního referenda Vzorový dokument je usnesením zastupitelstva obce, jímž se vyhlašuje místní referendum, tedy přímé hlasování oprávněných osob o otázce spadající do samostatné působnosti obce. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Vzorová pravidla pro přij. a vyř. petic a stížnost Tento vzorový dokument vymezuje doporučený obsah procesních pravidel, jež má rada obce při-jmout na základě § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle něhož rada stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Záměr Vzorový dokument upravuje situaci, kdy obec hodlá nakládat se svým nemovitým majetkem. V takovém případě je její povinností zveřejnit příslušný záměr. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Zápis o kontrole finančního výboru Tento vzor obsahuje doporučené náležitosti zápisu o kontrole finančního výboru. Zákon o obcích konkrétní obsahové náležitosti zápisu nestanoví, z hlediska efektivity systému vnitřní kontroly obce lze však typizovat určité vhodné formální i obsahové náležitosti tak, jak činí tento vzor. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Zápis ze schůze rady Vzorový dokument upravuje zápis ze schůze rady obce. V něm je uveden pořad schůze a přijatá usnesení. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Zápis ze zasedání zastupitelstva Vzorový dokument upravuje zápis ze zasedání zastupitelstva obce. Je v něm uveden zejm. program zasedání a přijatá usnesení. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Zápis ze zasedání zastupitelstva - verze 2 Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Zřízení komise rady Tento vzor obsahuje doporučený obsah usnesení rady obce, vydaného na základě § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle něhož rada ve vyhrazené pravomoci rozhoduje o zřízení/zrušení komisí rady obce. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Žádost po Polici ČR (zabezp. veř. pořádku) Starosta může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Žádost starosty po Policii ČR o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je v zásadě jednorázovou (ad-hoc) žádostí k blíže neurčenému orgánu Policie ČR, v případě potřeby dlouhodobější koordinace společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku je vhodnější uzavřít tzv. koordinační dohodu podle ustanovení § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.