Bezplatná právní poradna: Jednací řády

Výběr nejčastěji pokládaných dotazů

 
Hledaný výraz
Po jakou dobu je jednací řád zastupitelstva obce platný? Musí vydat každé nově zvolené zastupitelstvo nový jednací řád?
Jednací řád, vydaný usnesením zastupitelstva obce, může být měněn nebo rušen opět jen usnesením. Změny složení zastupitelstva nemají na jeho platnost žádný vliv.
 
Nakolik je přípustné omezit či jinak upravit v jednacím řádu práva občana obce vyjádřit se?
Občan obce má podle § 16, odst. 2, písm. c) právo „vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“... [pokračování]
 
Může jednací řád upravovat i neveřejná zasedání zastupitelstva obce?
Zasedání zastupitelstva jsou vždy veřejná. Zákon však nezakazuje pořádání pracovních schůzí či jiných neformálních jednání... [pokračování]
 
Do jaké míry lze v jednacím řádu zastupitelstva usměrňovat realizaci práv člena zastupitelstva obce?
Tato otázka je sporná a obecně ji zodpovědět nelze. Bez pochyby lze zákonem stanovená práva rozšiřovat a naopak není možné je zužovat... [pokračování]
 
Lze v jednacím řádu upravovat pravidla pro činnost výborů zastupitelstva obce?
Ano, taková úprava bude žádoucí a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ji dokonce předpokládá... [pokračování]
 
Je možné zakázat či jinak upravit pořizování záznamů ze zasedání zastupitelstva?
Přípustné je v každém případě pořizování záznamů samotným zastupitelstvem pro potřeby zasedání, a to i bez souhlasu přítomných, na základě tzv. úřední licence... [pokračování]
 
Lze v jednacím řádu stanovit pořádková opatření?
Za přípustná pořádková opatření lze považovat vykázání z místnosti či odejmutí slova, a dále možnost zasedání přerušit nebo ukončit, pokud je jeho průběh soustavně narušován... [pokračování]
 
Jaké formy hlasování jsou přípustné?
Za obecnou formu hlasování se považuje hlasování veřejné, což souvisí i s veřejností zasedání zastupitelstva obce. Tajné hlasování však zákon nezakazuje... [pokračování]
 
Je možné jednacím řádem regulovat diskuzi a vystupování účastníků zasedání?
Jednací řád může omezit vyjádření účastníků diskuze počtem vystoupení nebo jeho přiměřenou délkou... [pokračování]
 
Jaký by měl být obsah jednacího řádu?
Zákon o obcích se omezuje na ustanovení, že „zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce“... [pokračování]
 
Lze stanovit vnitřní kontrolu dodržování jednacího řádu?
Taková kontrola je samozřejmě možná a na rozdíl od kontroly Ministerstva vnitra může zahrnovat veškerá možná porušení jednacího řádu, nejen porušení zákona... [pokračování]
 
Jaké jsou důsledky porušení jednacího řádu?
Jelikož jednací řád není právním předpisem, ale spíše vnitřním předpisem zastupitelstva obce, nelze se na jeho porušení dívat jako na porušení zákona... [pokračování]
 
Má obec povinnost jednací řád vydat?
Ačkoliv zákon o obcích stanoví, že „zastupitelstvo obce vydá jednací řád“, staví se aplikační praxe Ministerstva vnitra a shodně komentář k zákonu o obcích k této povinnosti skepticky... [pokračování]
 
Musí být jednací řád zastupitelstva povinně zveřejněn?
Zákon o obcích takovou povinnost neukládá. Podle názoru Ministerstva vnitra ČR by však bylo možné považovat jednací řád zastupitelstva za povinně zveřejňovanou informaci podle zákona č. 106/1999 Sb... [pokračování]
 
Jakou formou zastupitelstvo obce jednací řád vydává?
Jednací řád je vydáván usnesením zastupitelstva obce, obvykle jako jeho příloha. Forma obecně závazné vyhlášky se nedoporučuje... [pokračování]
 
Jaká je právní povaha jednacího řádu? Lze jej považovat za závazný právní předpis, jakým je obecně závazná vyhláška nebo nařízení obce?
Jednací řád zastupitelstva obce není právním předpisem, nestanovuje obecně závazná pravidla chování, vynutitelná pod hrozbou sankce... [pokračování]
 
Kde se nachází právní úprava jednacího řádu zastupitelstva obce a jaké jsou jeho obsahové náleži-tosti?
Právní úprava je v tomto ohledu velmi skromná. Zákon o obcích se ve svém § 96 omezuje pouze na ustanovení, že „zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce... [pokračování]
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
18. října 2018 16:00-19:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:30-18:30

Komora měst

Škrdlovice, penzion Velké Dářko
 
19. října 2018 09:00-12:00

Rada Svazu

Škrdlovice
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.