Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Obec vyvěsila záměr o pronájmu pozemku, jenž byl řádně 15 dní vyvěšen. Poslední nabídka byla ovšem podána až šestnáctý den. Někteří zastupitelé si myslí, že tato nabídka nebyla podána řádně, a pokud by byl nakonec vybrán tento zájemce, jednalo by se o neplatný pronájem.

Zákon o obcích ani žádný jiný předpis nestanoví nikde podmínku, že by bylo možné podávat nabídky pouze v době vyvěšení záměru. Účelem zveřejňování záměru není vymezit dobu, po kterou je možné podávat nabídky (např. v případě pronájmu), ale umožnit osobám jak předkládat vlastní nabídky, tak se i jen vyjádřit, smyslem je zde transparentnost nakládání s obecním majetkem. Pokud nebylo přímo v záměru stanoveno, do kdy je možné nabídky podávat, nelze považovat nabídky, které došly před rozhodnutím příslušného orgánu obce, za opožděné.
Diskuze zde může být vedena v tom smyslu, zdali je přípustné zohlednit i nabídky doručené po lhůtě k jejich podávání, byla-li tato v záměru výslovně uvedena. Jelikož zde lze uvažovat o faktickém zvýhodnění zájemců, kteří podali nabídky opožděně, co víc, lze namítat, že pokud by byla některá z těchto nabídek vybrána, jednalo by se o nakládání s obecním nemovitým majetkem mimo zveřejněný záměr, tj. de facto bez záměru, nelze v žádném případě doporučit, aby tak obce činily.
Z pohledu soudní judikatury lze uvažovat o analogické aplikaci závěrů uvedených v rozsudku sp. zn. 32 Cdo 721/2010 (a tedy i eventuální neplatnosti smlouvy uzavřené se zájemcem, který podal nabídku po stanovené lhůtě): „Jestliže obec ve zveřejněném záměru stanoví podmínky, jež musí splňovat zájemce o nabytí nemovitého majetku obce, kupní smlouvu však uzavře se subjektem, který tyto podmínky nesplňoval, jde o kupní smlouvu uzavřenou v rozporu se zveřejněným záměrem. Kupní smlouva, kterou obec uzavře v rozporu se zveřejněným záměrem, sice neodporuje výslovnému zákazu zákona, ba dokonce zákonnému požadavku zdánlivě, z čistě formálního hlediska vyhovuje, z věcného však nikoliv, neboť jí byl realizován jiný záměr než ten, který byl zveřejněn, a svými důsledky - netransparentností při nakládání s majetkem obce jakožto veřejným majetkem a porušením zásady rovnosti přístupu k zájemcům o jeho nabytí (jejich diskriminací), zákonu, jeho účelu a smyslu (ratio legis) odporuje, tudíž jej obchází. Proto též kupní smlouva, jež byla uzavřena v rozporu se zveřejněným záměrem, je právním úkonem neplatným pro obcházení zákona podle ustanovení § 39 obč. zák.“
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.