Poradna

-

V základní škole zřízené naší obcí se vzdělávají žáci ze sousední obce, která vlastní školu nemá, neuzavřela s jinou obcí smlouvu o vytvoření společného školského obvodu, ani není členem svazku obcí, skrz který by povinnou školní docházku pro své děti zajišťovala. Je tato obec povinna hradit naší obci neinvestiční výdaje na žáka?
 
Ručí stát za závazky obce?
 
-
 
 
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Obec vyvěsila záměr o pronájmu pozemku, jenž byl řádně 15 dní vyvěšen. Poslední nabídka byla ovšem podána až šestnáctý den. Někteří zastupitelé si myslí, že tato nabídka nebyla podána řádně, a pokud by byl nakonec vybrán tento zájemce, jednalo by se o neplatný pronájem.

Zákon o obcích ani žádný jiný předpis nestanoví nikde podmínku, že by bylo možné podávat nabídky pouze v době vyvěšení záměru. Účelem zveřejňování záměru není vymezit dobu, po kterou je možné podávat nabídky (např. v případě pronájmu), ale umožnit osobám jak předkládat vlastní nabídky, tak se i jen vyjádřit, smyslem je zde transparentnost nakládání s obecním majetkem. Pokud nebylo přímo v záměru stanoveno, do kdy je možné nabídky podávat, nelze považovat nabídky, které došly před rozhodnutím příslušného orgánu obce, za opožděné.
Diskuze zde může být vedena v tom smyslu, zdali je přípustné zohlednit i nabídky doručené po lhůtě k jejich podávání, byla-li tato v záměru výslovně uvedena. Jelikož zde lze uvažovat o faktickém zvýhodnění zájemců, kteří podali nabídky opožděně, co víc, lze namítat, že pokud by byla některá z těchto nabídek vybrána, jednalo by se o nakládání s obecním nemovitým majetkem mimo zveřejněný záměr, tj. de facto bez záměru, nelze v žádném případě doporučit, aby tak obce činily.
Z pohledu soudní judikatury lze uvažovat o analogické aplikaci závěrů uvedených v rozsudku sp. zn. 32 Cdo 721/2010 (a tedy i eventuální neplatnosti smlouvy uzavřené se zájemcem, který podal nabídku po stanovené lhůtě): „Jestliže obec ve zveřejněném záměru stanoví podmínky, jež musí splňovat zájemce o nabytí nemovitého majetku obce, kupní smlouvu však uzavře se subjektem, který tyto podmínky nesplňoval, jde o kupní smlouvu uzavřenou v rozporu se zveřejněným záměrem. Kupní smlouva, kterou obec uzavře v rozporu se zveřejněným záměrem, sice neodporuje výslovnému zákazu zákona, ba dokonce zákonnému požadavku zdánlivě, z čistě formálního hlediska vyhovuje, z věcného však nikoliv, neboť jí byl realizován jiný záměr než ten, který byl zveřejněn, a svými důsledky - netransparentností při nakládání s majetkem obce jakožto veřejným majetkem a porušením zásady rovnosti přístupu k zájemcům o jeho nabytí (jejich diskriminací), zákonu, jeho účelu a smyslu (ratio legis) odporuje, tudíž jej obchází. Proto též kupní smlouva, jež byla uzavřena v rozporu se zveřejněným záměrem, je právním úkonem neplatným pro obcházení zákona podle ustanovení § 39 obč. zák.“
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
24. listopadu 2017 10:00-13:00

Seminář k zákonu o střetu zájmů

Praha
28. listopadu 2017

Konference "Výhledy Ekonomiky"

Praha
29. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Legislativní komise

Kancelář Svazu
 
1. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Praha, Kancelář Svazu
5. prosince 2017

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"

Praha
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2017 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.