Poradna

-
Jakým způsobem lze stanovit poplatek paušální částkou? Musí tato částka odpovídat denní sazbě?
 
Je nutné zveřejňovat záměr v případě dodatku ke smlouvě?
 
-
 
 
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Prosím pro naši obec o radu jak postupovat při vymáhání nájemného. Některé z nájemců možné označit za neplatiče, resp. z nich musíme nájemné různě trvale „dolovat“ i za několik měsíců zpětně apod. Prosím o radu, jak má obec správně postupovat při vymáhání nájemného a případně jaký postup by měl být zvolen, kdybychom je na základě neplacení nájemného měli vystěhovávat. V jakých případech je obec povinna zajišťovat náhradní bydlení? Lze např. z vážných zdravotních důvodů placení nájemného odložit, odpustit nebo snížit nájem u některého z bytů? Jak dlouho smíme vůbec trpět neplacení nájemného - máme jako obec povinnost při dlouhodobějším neplacení nájemce vystěhovat nebo jak jinak a co nejjednodušeji se nájemného domoci?

Vymáhat dlužné částky je nutné soudní cestou, pokud se s nájemci nelze dohodnout. Obec může vypovědět nájemní smlouvu, pokud nájemce nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. V případě tohoto výpovědního důvodu pronajímatel zajišťuje jen přístřeší.
I když je pronájem bytu především soukromoprávním vztahem, který se řídí občanským zákoníkem, pro obec platí ustanovení § 38 odst. 7 zákona o obcích, který říká, že je obec povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Co se týká vymáhání dlužných částek, je toto možné pouze soudní cestou, pokud se tedy s nájemníky nelze dohodnout jinak. Obec tak musí podat žalobu na plnění k příslušnému soudu a poté, co rozsudek nabyde právní moci, případně přistoupit k exekučnímu řízení. Jiné možnosti k vymáhání pohledávek obec nemá. Poskytnout slevu na nájemném nebo případně některé dlužné částky nájemcům bytu prominout je v zásadě také možné a záleží především na uvážení obce. Nicméně toto je vhodné s ohledem na citované ustanovení § 38 zákona o obcích relevantně odůvodnit. 
Výpověď z nájmu bytu potom může dát pronajímatel nájemci pouze z důvodů uvedených v zákoně. Jedním z výpovědních důvodů je i situace, kdy nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (§ 711 odst. 2 písm. b/ občanského zákoníku). Pokud je tento předpoklad u nájemce naplněn, obec může smlouvu jednostranně ukončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce, začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.
V případě výpovědi podle § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku nájemci nenáleží bytová náhrada. Pronajímatel je pouze podle § 712 odst. 5 občanského zákoníku povinen nájemci poskytnout přístřeší. Přístřeším se potom rozumí dočasné ubytování do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby, nejdéle však na dobu 6 měsíců (Pozn.: v tomto ohledu může být situace jiná, pokud se jedná o byty zvláštního určení).
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
20. - 22. března 2019

Seminář "Jarní Škola Zdravých měst"

Liberec
26. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Moravskoslezském kraji

Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava
 
27. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Olomouckém kraji

Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc
 
28. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání ve Zlínském kraji

Kongresové centrum Zlín, náměstí T.G. Masaryka 5556, Zlín
 
2. dubna 2019 10:00-15:00

Školská komise

Praha, sídlo České školní inspekce
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.